:: زمستان ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فراوانی ترومبوز ورید عمقی به دنبال عمل جراحی تعویض مفصل زانو در بیماران با سابقه شیمی درمانی
آقا علیرضا ناصری، آقا عباسعلی دهقانی، آقا محمدرضا محرمی*
تبریز ، dr_dr_tabriz@yahoo.com
چکیده:   (453 مشاهده)
مقدمه: با توجه به عوارض نامطلوب ترمبوز ورید عمقی پس از عمل جراحی و نا مشخص بودن شیوع این عارضه پس از عمل جراحی تعویض مفصل زانو در بیماران با سابقه شیمی درمانی بر آن شدیم تا مطالعه حاضر را با هدف بررسی فراوانی ترومبوز ورید عمقی به دنبال عمل جراحی تعویض مفصل زانو در بیماران با سابقه شیمی درمانی به انجام برسانیم.
روش کار: تعداد 189 بیمار کاندید جراحی تعویض مفصل زانو با سابقه شیمی درمانی در طی 36 ماهه منتهی به اسفندماه سال 1399 مراجعه کننده به بیمارستان های شهدا و امام رضا ( علوم پزشکی تبریز) به روش تمام شماری وارد این مطالعه توصیفی تحلیلی شدند. پس از جراحی بیماران از نظر بروز ترومبوز ورید عمقی و عوامل موثر بر آن بر اساس ابزار تعیین کننده ترمبوز ورید عمقی و سونوگرافی داپلر مورد ارزیابی قرار گرفتند و با آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: انحراف معیار ± میانگین نمره ترومبوز ورید عمقی برابر 66/6±49/43 بود که حاکی از آن است که شیوع ترمبوز ورید عمقی در افراد پس از جراحی تعویض مفصل زانو با سابقه شیمی درمانی در حیطه ریسک بالا قرار دارد. شیوع ترومبوز ورید عمقی برابر 49 نفر(92/25 درصد) بود که متغیر تعداد جلسات شیمی درمانی (P=0.001) با ابتلا به ترومبوز ورید عمقی مرتبط بود.
نتیجه گیری: شیوع ترومبوز ورید عمقی به دنبال جراحی تعویض مفصل زانو در افراد با سابقه شیمی درمانی بالاتر از میانگین طبیعی در مطالعات ذکر شده است که نیازمند اقدامات درمانی و پیشگیرانه بیشتری است.
واژه‌های کلیدی: تورمبوز ورید عمقی، تعویض مفصل زانو، شیمی درمانی
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه عیوم پزشکی تبریز


XML   English Abstract   Printبرگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها